Regulaminy

Zasady korzystania z formularza kontaktowego

Niniejsze zasady dotyczą korzystania z formularza kontaktowego mieszczącego się na stronie internetowej www.mapimedia.eu która jest własnością firmy Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej zwanej „Firmą”).

 1. Wysłanie dowolnych wiadomości lub zapytań za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.mapimedia.eu nie oznacza jednocześnie złożenia zamówienia lub zlecenia Firmie i nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między nadawcą wiadomości, a Firmą. Świadczenie wszystkich usług i zleceń przez Firmę odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Klientem.

 2. Wypełnienie oznaczonych jako obligatoryjne pól znajdujących się w formularzu jest niezbędne w celu wysłania wiadomości do Firmy. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administrator serwisu MAPI MEDIA POLSKA darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Zaufanie naszych Klientów jest dla nas nadrzędną wartością, dlatego też odnośnie użytkowników naszej strony internetowej gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać stronę, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszej strony internetowej akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas Twojej wizyty na Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 7. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 8. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Administratora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu jakichkolwiek usług.

 10. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 11. Administrator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez niego pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, polegające na zapisywaniu w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikami korzystającym z Serwisu. Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokować generowanie plików „cookies” wybierając odpowiednią opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem są firma Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek

Czym są pliki cookie?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Regulamin usługi hostingu w Mapi Media Polska

Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.
Z chwilą zarejestrowania i potwierdzenia wpłaty na wskazane konto Operatora konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza umowa określa warunki i zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w ofercie Operatora

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.

 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.

 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

 4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.

 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

REJESTRACJA KONTA

 1. Aby zarejestrować konto serwera, należy skontaktować się z Operatorem używając formularza kontaktowego lub konta mailowego zawartego na stronie internetowej Operatora, podając nazwę usługi oraz pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

 2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora która zostanie potwierdzona stosownym dokumentem bankowym. Konto pozostaje aktywne na okres na jaki została dokonana płatność w oparciu o ofertę Operatora.

 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator ma prawa zablokować konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.

 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4

OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.

 2. Abonent otrzymywać będzie fakturę VAT za usługi zgodnie w wybraną i potwierdzoną ofertą

§ 5

OBOWIĄZKI ABONENTA

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.

 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów

 4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.

 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.

 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści pornograficznych oraz wszelkich treści niezgodnych z polskim prawem.

 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.

 5. Abonent posiadający dostęp do usługi „SSH” i/lub powłoki „RDP” jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator zobowiązuje się do:

 1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem stabilnej dostępności w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.

 2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta (na wskazany adres mailowy) o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  • nieprawidłowego użytkowania kont

  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta

  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywanych na serwerach Operatora

§ 8

KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz.

 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.

 3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.

 4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

§ 9

ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres info@mapimedia.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi.

 2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.

 3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.

 4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

 6. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Mapi Media Polska

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”

 2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)

 4. Dokonując zamówień w serwisie www.mapimedia.eu użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu drogą elektroniczną na wskazane konto mailowe